Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

Regional Environment Office 10

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แผนปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

24 ก.พ. 61

ตัวชี้วัดที่ 1.1 โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ

24 ก.พ. 61

ตัวชี้วัดที่ 1.2 โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

24 ก.พ. 61

ตัวชี้วัดที่ 1.3 โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

24 ก.พ. 61

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย

24 ก.พ. 61

ตัวชี้วัดที่ 3.2 คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินอยู่ในระดับดี

24 ก.พ. 61

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรมการควบคุมเชิงกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือ PDCA

24 ก.พ. 61

ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

24 ก.พ. 61

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1