Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

Regional Environment Office 10

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

26 ส.ค. 63

เอกสารผลงานวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ (สสภ.1- 16)

14 ก.ย. 61

การประชุมหารือทิศทางการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) วันที่ 10 กันยายน 2561

ประเภทไฟล์: . ขนาดไฟล์ : 0.00 Kb ดาวน์โหลด: 3864 ครั้ง
14 ก.ย. 61

การประชุมสรุปผลความสำเร็จ “การจัดการน้ำเสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม พื้นที่นำร่อง ๔ แห่งและการขยายผลสู่การปฏิบัติ” วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 16.84 Mb ดาวน์โหลด: 3864 ครั้ง
6 ส.ค. 61

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียชุมชนภายใต้แผนปฏิบัติการ ฯ ระดับจังหวัด วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอำนวยสุขขอนแก่น

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 37.36 Mb ดาวน์โหลด: 3864 ครั้ง
25 ก.พ. 61

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนและแหล่งกำเนิดมลพิษฯ 12 ม.ค.61

3 เม.ย. 60

ทำเนียบ วิทยากรชุมชนปลอดขยะ : รุ่นที่ 1 ปี 2560

1 ส.ค. 59

ประชุมชี้แจง แนวทางการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน (27 ก.ค.59)

25 ก.ค. 59

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียชุมชน (15 ก.ค.59)

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1